งานนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์ม ข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาคเหนือ)
แบบฟอร์ม ข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาคเหนือ)

26 ส.ค. 2563 0 500

แบบฟอร์ม ข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบฟอร์ม รายงานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ  (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ)
แบบฟอร์ม รายงานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ)

23 ก.ค. 2563 0 838

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ และเอกสารการประชุมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ และเอกสารการประชุมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 ก.ค. 2563 0 738

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ และเอกสารการประชุมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา Reinventing University ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561 - 2564)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

01 พ.ย. 2561 0 773

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงาน โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ พ ศ 2561 2564 ปีงบประมาณ พ ศ 2562

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

04 ต.ค. 2561 0 1,036

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

แบบฟอร์ม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ประเด็นการพัฒนาเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์ม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ประเด็นการพัฒนาเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 ก.ย. 2561 0 723

แบบฟอร์ม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ประเด็นการพัฒนาเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

15 ส.ค. 2561 0 635

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์มเสนอโครงการสำคัญและกรอบงบประมาณของหน่วยงาน ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 – 2564
แบบฟอร์มเสนอโครงการสำคัญและกรอบงบประมาณของหน่วยงาน ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 – 2564

10 ส.ค. 2561 0 440

แบบฟอร์มเสนอโครงการสำคัญและกรอบงบประมาณของหน่วยงานภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ ศ 2562 – 2564

แบบฟอร์ม (สำนักงานอธิการบดี) การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)
แบบฟอร์ม (สำนักงานอธิการบดี) การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)

06 ก.ค. 2561 0 603

แบบฟอร์ม สำนักงานอธิการบดี การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 รอบ 9 เดือน

แบบฟอร์ม (มหาวิทยาลัย) การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)
แบบฟอร์ม (มหาวิทยาลัย) การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)

06 ก.ค. 2561 0 727

แบบฟอร์ม มหาวิทยาลัย การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 รอบ 9 เดือน

แบบฟอร์ม การรายงานผลกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตนตามความรู้และทักษะความพร้อมของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
^