งานติดตามและประเมินผล

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (รอบ 12 เดือน)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

15 ก.ค. 2562 0 547

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 รอบ 12 เดือน

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3)
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3)

14 มี.ค. 2561 0 642

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 ไตรมาสที่ 3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

05 ก.พ. 2561 0 714

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

แบบฟอร์ม รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ โครงการที่สำคัญ
แบบฟอร์ม รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ โครงการที่สำคัญ

02 ก.พ. 2561 0 1,000

แบบฟอร์ม รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน โครงการที่สำคัญ สำนักงบประมาณ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER)  และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER) และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์

02 พ.ย. 2560 0 867

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ PER และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์

แบบฟอร์ม กนผ.03
แบบฟอร์ม กนผ.03

02 พ.ย. 2560 0 1,423

แบบฟอร์ม กนผ 03 รายงานชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

1
^