ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561

01 พ.ย. 2561 0 543

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ ศ 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ป.ป.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ป.ป.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

01 พ.ย. 2561 0 551

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี กศ ป ป ฉบับที่ 2 พ ศ 2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

01 พ.ย. 2561 0 632

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ ฉบับที่ 2 พ ศ 2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ป.ป.) พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.ป.ป.) พ.ศ. 2552

01 พ.ย. 2561 0 971

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี กศ ป ป พ ศ 2552

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. 2552

01 พ.ย. 2561 0 1,016

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ ศ 2552

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย

01 พ.ย. 2561 0 507

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

01 พ.ย. 2561 0 613

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ ฉบับที่ 3 พ ศ 2561

1
^