รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพณิดา แก้วครอง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ที่อยู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทรศัพท์0953255588

ที่อยู่อีเมล์panidak.ray@gmail.com

^