รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวมยุรี กมลวรเดช

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทรศัพท์9252588

ที่อยู่อีเมล์

^