รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางปราณี บำเพ็ญดี

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทรศัพท์9256

ที่อยู่อีเมล์

^