รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทรศัพท์9252

ที่อยู่อีเมล์

^