คู่มือ

คู่มือ แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือ แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

03 ส.ค. 2562 0 1,183

คู่มือ แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

02 ส.ค. 2562 0 679

คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

08 ส.ค. 2561 0 1,375

คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คู่มือรายละเอียดตีวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏฺบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานอธิการบดี
คู่มือรายละเอียดตีวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏฺบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานอธิการบดี

06 ก.ค. 2561 0 548

คู่มือรายละเอียดตีวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏฺบัติราชการประจำปี พ ศ 2561 ของสำนักงานอธิการบดี

คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

15 พ.ย. 2559 0 838

คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

^