เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 13(1/2563)
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 13(1/2563)

17 ม.ค. 2563 0 787

1 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 2 การกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)
เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

04 พ.ย. 2562 0 942

เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของโ๕รงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของโ๕รงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

07 ม.ค. 2562 0 712

ประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ ศ 2563 ของโ๕รงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 7 มกราคม 2562

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (26 ธ.ค. 61)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (26 ธ.ค. 61)

24 ธ.ค. 2561 0 700

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26 ธ ค 61

แบบฟอร์ม สรุปโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี
แบบฟอร์ม สรุปโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี

05 ส.ค. 2560 0 1,237

แบบฟอร์ม สรุปโครงการสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2559
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2559

19 ต.ค. 2559 0 1,468

โครงการอบรมผู้ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาร พ ศ 2559 ชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณ ตามกรอบ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ปีงบประมาณ พศ 2561 2565 แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

1
^