แนวทางต่างๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

03 เม.ย. 2562 0 421

หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

คสช(คตตร)/1115 การติดตามเร่งรัด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
คสช(คตตร)/1115 การติดตามเร่งรัด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

07 ธ.ค. 2559 0 604

คสช คตตร 1115 การติดตามเร่งรัดการผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ รายการรายจ่ายลงทุนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

ศธ 0208/13092 ขอเชิญประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ศธ 0208/13092 ขอเชิญประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

07 ธ.ค. 2559 0 570

ศธ 0208 13092 ขอเชิญประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา

บันทึกข้อความ ขอเข้าพบปลัดกระทรวงหรือผู้แทนและรับฟังการบรรยายสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
บันทึกข้อความ ขอเข้าพบปลัดกระทรวงหรือผู้แทนและรับฟังการบรรยายสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

07 ธ.ค. 2559 0 1,720

บันทึกข้อความ ขอเข้าพบปลัดกระทรวงหรือผู้แทนและรับฟังการบรรยายสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

นร 0702 ว 115การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นร 0702 ว 115การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

07 ธ.ค. 2559 0 2,835

นร 0702 ว 115การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560

ศธ 0201.3ว 12350 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ศธ 0201.3ว 12350 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

04 ธ.ค. 2559 0 569

ศธ 0201 3ว 12350 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ 1 จำนวน 4 โรงเรียน เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด

นร 0731.1ว 6 ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559
นร 0731.1ว 6 ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559

04 ธ.ค. 2559 0 744

นร 0731 1ว 6 ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559

1
^