ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  0 5526 7119   0 5526 7119
  https://www.facebook.com/plan.psru


 
^