Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  เอมอร กมลวรเดช

  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวโกสุมภ์ ทิมวัฒนา

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวศศิวรินห์ จันทะวง

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวพณิดา แก้วครอง

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวมยุรี กมลวรเดช

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุรชัย เกตุนิล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวสินี ยิ้มน่วม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐธิดา สีแตง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานงบประมาณ

 • thumbnail

  นางปราณี บำเพ็ญดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางวรรณวลี ไตรธรรม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

^