วิสัยทัศน์


"กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
ในการบวนการวางแผนเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
^