ประวัติความเป็นมา


 

กองนโยบายและแผนแบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
โดยมีทำเนียบผู้บริหารสำนักวางแผนและพัฒนา ตั้งแต่ 2518 – ปัจจุบัน ดังนี้

 
1. ดร. สว่าง ภู่พัฒน์วิบูล หัวหน้าแผนกแผนงานและประเมินผล - พ.ค. 34
2. ผศ. อัจฉรา นุชภักดี ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา มิ.ย. 34 - ก.ย. 40
3. ผศ. พวงทอง ไสยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ต.ค. 39 - เม.ย. 40
4. ผศ. จุมพต ขำวิระ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา พ.ค. 40 - เม.ย. 44
5. ผศ. จุมพต ขำวิระ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา พ.ค. 44 - ก.ย. 45
6. นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ต.ค. 45 - ปัจจุบัน

 
  
^