พันธกิจ


   
    1. ประสานนโยบาย
    2. การเป็นศูนย์กลางในการวางแผนและการติดตามประเมินผล
    3. จัดทำงบประมาณ
    4. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
    5. จัดทำวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
^