ค่านิยมองค์กรP = Professional    ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
L = Learn           มีการเรียนรู้ตลอดเวลา
A = Active          มีความคล่องแคล่วแข็งขันในการทำงาน
N = Non reject      ปฏิบัติงานโดยไม่มีเงื่อนไข
^