งานงบประมาณ

แนวทางการทบทวนและแบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนของหน่วยงาน/คณะ ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
แนวทางการทบทวนและแบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนของหน่วยงาน/คณะ ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

03 พ.ย. 2563 0 601

แนวทางการทบทวนและแบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนของหน่วยงาน คณะ ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ ศ 2563 – 2566 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ ศ 2565

แบบฟอร์ม ประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม ประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

21 พ.ค. 2563 0 433

ประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 วาระที่ 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี  ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายได้)  (กรณีการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายได้) (กรณีการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย)

04 มี.ค. 2563 0 522

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2562 รายได้ กรณีการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ)
แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ)

17 ก.ย. 2562 0 355

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 วาระที่ 1 ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ

แบบฟอร์ม ขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
แบบฟอร์ม ขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ

16 ก.ย. 2562 0 373

แบบฟอร์ม ขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์

20 ธ.ค. 2561 0 520

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์

^