โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม Meeting hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
^