ศึกษาดูงานที่ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มจธ.

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผนได้เข้าศึกษาดูงานที่มหวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
^