คณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5 (2/2561

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 5 (2/2561)
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์
^