อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำตัวชี้วัดในการติดตามฯ 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
^