การประชุมเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานตามยุทธศาสตร์ฯ

การประชุมเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานเพื่อประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ห้องประชุม ท.410
^