ประชุมชี้แจงงบลงทุน วันที่ 26 มีนาคม 2562

จัดประชุมชี้แจงงบลงทุน แก่ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ
^