สรุปแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณงบบูรฯภาค

การประชุมสรุปแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ภายใต้แผนบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
^