รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุรชัย เกตุนิล

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทรศัพท์9254

ที่อยู่อีเมล์

^