แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559 - 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559 - 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

27 ก.ย. 2562 0 970

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ ศ 2559 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรังปรุง 11 ตุลาคม 2561)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรังปรุง 11 ตุลาคม 2561)

14 ส.ค. 2562 0 854

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ ศ 2560 2579 ฉบับปรังปรุง 11 ตุลาคม 2561

1
^