ปีงบประมาณ 2555

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์

17 ต.ค. 2559 0 499

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

17 ต.ค. 2559 0 565

การรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์โดยใช้นักศึกษาเต็มเวลา
การรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์โดยใช้นักศึกษาเต็มเวลา

17 ต.ค. 2559 0 699

การรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์โดยใช้นักศึกษาเต็มเวลา FTES ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2553 กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2553 กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

17 ต.ค. 2559 0 568

การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ปีการศึกษา 2553 กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2554
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2554

17 ต.ค. 2559 0 502

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2554

การศึกษาความพึงพอใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
การศึกษาความพึงพอใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

17 ต.ค. 2559 0 605

การศึกษาความพึงพอใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส.
ความคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส.

17 ต.ค. 2559 0 899

ความคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส.

17 ต.ค. 2559 0 731

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่อระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัย มรพส.
ความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่อระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัย มรพส.

17 ต.ค. 2559 0 614

ความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่อระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความพึงพอใจองผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ความพึงพอใจองผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

17 ต.ค. 2559 0 604

ความพึงพอใจองผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ ศ 2555

1
^